ഗുസ്തിയ്ക്ക് വന്നവര്‍..

Wednesday, 18 April 2012

തെറ്റ് ...














കാണാമറയത്തു നിന്നും ഓര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു നിന്നെ...

ഒരു ഇളംകാറ്റായി വന്നുനിന്നെ തഴുകുവാന്‍ മോഹം ...

അറിയാതെ പോയി നീയെന്‍ ഹൃദയം....

അറിയാതെ പൊയി നീയെന്‍ മൗനം....

ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിന്നെ,പക്ഷെ നീ.......!

നിറമില്ലാത്ത എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍
ഒരു മഴവില്ലായി നീവരുമെന്നുകരുതി..

എല്ലാം എന്‍റെ തെറ്റ് .......!!!

Follow by Email