ഗുസ്തിയ്ക്ക് വന്നവര്‍..

Tuesday, 13 December 2016

ചില നിമിഷങ്ങൾ...

നിന്നെ ഞാൻ കുറ്റപെടുത്തില്ല ഒന്നിനും...
മരിച്ചു ജീവിച്ച നിമിഷങ്ങൾ... എന്തിനു ആർക്കു വേണ്ടി ഇനി എന്ന് ഓർത്തു പോയ ചില നേരങ്ങൾ... രാവേറെ ആയിട്ടും... കൺപീലികൾ തമ്മിൽ കൂടുകൂട്ടാതെ ഇനിയുമെത്ര നാൾ.......
എന്റെയെന്നു കരുതിയത് ഒന്നും എന്റെയല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിനെന്നോടു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച നിമിഷങ്ങൾ..


തഴമ്പിച്ച കൈയ്യിൽ പച്ച ഇരുബ് കുത്തിയിറക്കിയിട്ടും ആ വേദന ഒരു സുഖമായി  തോന്നിയ നിമിഷങ്ങൾ...
ഇനിയുമെത്ര നിമിഷങ്ങൾ.....

No comments:

Post a Comment

Follow by Email